گاز اتان

فهرست مطالب

آرین گاز تولید کننده و تامین کننده گاز های صنعتی و آزمایشگاهی  با کیفیت بالا به صورت جزئی-کلی و همچنین تجهیزات و لوازم وابسته برای صنایع مختلف می باشد آرین گاز درتامین گازهای خالص ازقبیل گاز اتان فعال می باشد.

گاز خالص اتان

اتان  ماده ایست آلی به فرمول C2H6، از نظر اندازه بعد از متان است. اتمهای این مولکول را بر اساس قاعدة یک پیوند (یک زوج الکترون) برای هر هیدروژن و چهار پیوند (چهار زوج الکترون) برای هر کربن با پیوندهای کووالانسی‌ها به هم متصل اند. اتان به عنوان ماده اولیه برای فرایند دی هیدرژناسیون، خوراکی برای پتروشیمی ها و .. کاربرد دارد.این ماده تحریک چشمی و پوستی ندارد. اتان در زیر حد انفجاری، سمی نیست. در غلظت های بالا جای اکسیژن را می گیرد و باعث خفگی می شود.

نام ماده (فارسی):اتان
نام ماده (انگلیسی):Ethane
نام تجاری (فارسی):اتان
نام تجاری (انگلیسی):Ethane
سایر اسامی: بی متیل، دی متیل، اتیل هیدرید، متیل متان
مواد مرتبط:ethanol

 اتان، C2H6، از نظر اندازه بعد از متان است. اتمهای این مولکول را بر اساس قاعدة یک پیوند (یک زوج الکترون) برای هر هیدروژن و چهار پیوند (چهار زوج الکترون) برای هر کربن با پیوندهای کووالانسیها به هم متصل اند. از آنجا که هر اتم کربن به چهار اتم دیگر متصل شده است، اوربیتالهای پیوندی آن (اوربیتال sp3) به سمت گوشه های یک چهاروجهی هدایت میشوند. همچون در متان، پیوندهای کربن _ هیدروژن از همپوشانی اوربیتالهای sp3 با اوربیتالهای s هیدروژن نتیجه میشوند. پیوند کربن کربن از همپوشانی دو اوربیتال sp3 حاصل میگردد.

پس از متان، اتان دومین جزء تشکیل دهنده گاز طبیعی است. تفاوت گاز طبیعی استحصال شده از میادین مختلف گازی در مقدار اتان از کمتر از 1٪ حجم تا بیش از 6٪ حجم است. تا قبل از سال ١٩٦٠ میلادی، اتان و مولکول های بزرگتر به طور معمول از اجزای متان گاز طبیعی جدا نمی شدند و به سادگی همراه با متان به عنوان یک سوخت سوزانده می شدند. درحالیکه امروزه گاز اتان یکی از مواد اولیه مهم صنایع پتروشیمی است و در حوضه های گاز توسعه یافته از دیگر اجزای گاز طبیعی جدا می شود. گاز اتان همچنین می تواند از گاز نفتی جدا شود، مخلوطی از گازهای هیدروکربنی که به عنوان محصول جانبی پالایش نفت می باشند.

بیشترین استفاده گاز اتان در صنایع شیمیایی برای تولید اتن می باشد. گاز اتان در تولید واسطه های شیمیایی به کار می رود، به عنوان مثال با تر کیب کلر با اتان اتیل کلرید تولید می شود.

به عنوان ماده اولیه برای فرایند دی هیدرژناسیون، خوراکی برای پتروشیمی ها

  • نکات ایمنی عمومی :

 گاز اتان تحت فشار بوده و به شدت آتشزا می باشد و مخزن آن باید به دقت حمل گردد. گاز اتان به سرعت باعث خفگی می گردد.همچنین باید از گرما و جرقه بدور باشد.دمای خود اشتعالی گاز اتان 497 درجه می باشد.سیلندر گاز اتان باید به صورت ایستاده حمل شود و به هیچ وجه قل داده نشود.

تحریک چشمی و پوستی ندارد. اتان در زیر حد انفجاری، سمی نیست. در غلظت های بالا جای اکسیژن را می گیرد و باعث خفگی می شود. قابل اشتعال است. مخلوط این گاز با هوا قابلیت انفجار دارد.

  • خواص فیزیکی و شیمیایی
  1.  Molecular formula: C2H6
  2.  Molar mass 30.07 g/mol
  3.  Appearance colourless gas
  4.  Density 1.212 kg/m3
  5.  Melting point -181.76 C (89.34 K)
  6.  Boiling point -88.6 C (184.5 K)
  7.  Solubility in water
  8.  very low Acidity (pKa) 50
به اشتراک بگذارید