• آرین گاز با تامین طیف وسیعی از گازهای خالص ازجمله  گاز هلیوم (گاز هلیم)،  گاز اکسیژن، گاز آرگون، گاز نیتروژن، گاز متان، گاز هیدروژن، گاز دی اکسیدکربن، گاز منوکسیدکربن، گاز استیلن، گاز سولفیدهیدروژن، گاز پروپان، گاز دی اکسید گوگرد، هوای خشک، وارد مرحله ی جدیدی از حیات خود گردیده است .
  • گازهای خالص

  • گاز خالص هنگامی گاز خالص تلقی می‌شوند كه به عنوان گازهای آزمایشگاهی در دستگاههای دقیق آزمایشگاهی مثل كروماتوگرافی، اسپكترومترهای توده‌ای و دیگر تجهیزات تشخیصی و آنالیزی بكار روند.سازندگان این دستگاههای فوق العاده حساس معمولاً میزان خلوص گاز مصرفی برای این دستگاهها را ذكر می‌كنند. برای مثال گاز هلیوم با درصد خلوص بالا و بدون رطوبت اغلب به عنوان گاز حامل در این دستگاهها مورد استفاده قرار می‌گیرد.در صورتیكه خلوص این گازها در حد لازم نباشد، ممكن است عملكرد دستگاههای فوق‌العاده حساس آزمایشگاهی مختل شده و حتی به آنها صدمه وارد شود.
  • به عنوان یك قانون كلی می‌توان گفت كه گاز خالص چنانچه خالص و عاری از ناخالصیها باشد كه بتوان از آنها در دستگاههای فوق العاده حساس استفاده نمود، به عنوان گاز خالص خاص شناخته می‌شود. گازهای خالص خاص (با مصرف خاص) همچنین در ساخت و تولید نیمه هادیها و یا فرآیندهایی كه در آنها كنترل دقیق مراحل مختلف لازم است، بكار می‌روند.این گازها همچنین برای ارزیابی و بررسی درستی و صحت گازهای خاص بدون ظرف بكار می‌روند. مثلاً دی‌اكسیدكربنی كه برای نوشابه‌های گازدار بكار می‌روند و در میزان فوق‌العاده زیادی در این صنعت مصرف می‌شود، از نوع گازهای بدون ظرف محسوب می‌شود اما چونكه خلوص این گاز اهمیت بهداشتی و سلامتی دارد، یك گاز دی اكسیدكربن از نوع خالص خاص كه در آن میزان ناخالصیها به دقت اندازه‌گیری شده است، برای تنظیم دستگاهی كه میزان خلوص دی اكسیدكربن مصرفی در نوشابه‌ها را اندازه می‌گیرند لازم است.