رگولاتور یک مرحله ای

رگولاتور یک مرحله ای
فهرست مطالب

ميزان تداوم استفاده از گاز در سيستم، تعيين كنندة يك مرحله يا دو مرحله‌اي بودن رگولاتور است. رگولاتورهاي يك مرحله‌اي فشار گاز داخل سيلندر طي يك مرحله كاهش داده و به حد مطلوب مي‌رساند. اين نوع رگولاتورها براي مواردي استفاده مي‌شوند كه در آن كنترل دقيق فشار گاز براي ما مهم و حياتي نيست. در اين رگولاتورها، با كاهش فشار داخل سيلندر گاز، فشار گاز خروجي از رگولاتور تغيير مي‌يابد.

به اشتراک بگذارید