رگولاتور دو مرحله ای

رگولاتور دو مرحله ای
فهرست مطالب

رگولاتور دو مرحله ای زماني مورد استفاده قرار مي‌گيرند كه فشار خروجي از رگولاتور بايد دقيقاً و بطور ثابت آن فشاري باشد كه مورد نظر ماست. يك رگولاتور دو مرحله‌اي، فشار گاز داخل سيلندر را طي دو مرحله كاهش مي‌دهد. در مرحلة دوم، فشار گاز سيلندر به حد متوسطي كاهش مي‌يابد و از آنجا وارد مرحلة دوم مي‌گردد. در مرحلة دوم، فشار گاز به حد مطلوب و دلخواه ما مي‌رسد. به خاطر وجود مرحلة اول، فشار گاز وارده به مرحلة دوم به قدري تنظيم شده است كه تغييرات فشار و كاهش فشار در سيلندر، بر فشار خروجي از رگولاتور، اثر چنداني نمي‌گذارد. بنابراين فشار خروجي از رگولاتور بسيار دقيق و ثابت است. اين رگولاتورها در جاهايي مورد استفاده قرار مي‌گيرند كه در آن ثبات و دقت فشار گاز خروجي از رگولاتور مورد نياز است. رگولاتورهاي دو مرحله‌اي زماني بهترين عملكرد را دارند كه به سيلندر وصل بوده و تا لحظة خالي شدن سيلندر به آن وصل باشند. در صورتيكه رگولاتورهاي گازي به طور مناسب استفاده شده و طبق راهنماي استفاده از رگولاتورها و با فشار گازي مناسب مورد استفاده قرار گيرند، سالهاي سال مي‌تواند بدون دردسر و ايجاد اشكال در سيستم كار كنند. مطلب آخر اينكه رگولاتورها قبل از ارائه به مشتري تحت آزمايش نشت كردن قرار مي‌گيرند تا از اين نظر نيز اطمينان حاصل شود كه رگولاتور نشت نمي‌كند. 

به اشتراک بگذارید