یافتن نیتروژن بر روی مریخ توسط کاوشگر کنجکاوی

Tue
فهرست مطالب

باز هم نشانه‌ی امیدوارکننده‌ای مبنی بر قابل سکونت بودن سیاره‌ی مریخ بدست آمد و این بار کاوشگر کنجکاوی (Curiosity) ناسا نیتروژن را در خاک سیاره‌ی سرخ برای اولین بار کشف کرد.

طبق گزارش ناسا، نیتروژن مذکور به صورت غیرمستقیم و در شکل نیتریک اکسید پس از حرارت‌ دادن به نمونه‌های خاک با استفاده از طیف‌سنج جرمی و کروماتوگراف گازی در مجموعه‌ ابزارهای کنجکاوی، شناسایی شد. این ابزارها به شناسایی ترکیبات مختلفی از نیتروژن از جمله نیتریک اکسید که با شکست و تجزیه‌ی نیترات‌ها به وجود می‌آیند، منجر شدند.

نیترات‌ها (NO3)، مولکول‌های نیتروژنی حاوی نیتروژن و اکسیژن هستند که اساس بیولوژی را تشکیل داده و درDNA، پروتئین‌ها و بسیاری از مولکول‌های آلی دیگر یافت می‌شوند. بر روی زمین، نیتروژن اغلب در شکل گاز نیتروژن در جو یافت می‌شود، اما گیاهان و باکتری‌ها قادر به تجزیه‌ی مولکول‌های نیتروژن به نیترات‌ها هستند تا بتوانند توسط سایر موجودات مورد استفاده قرار گیرند. با این حال، آنها همچنین با شیوه‌های برق‌رسانی و نوربخشی و در مریخ توسط شهاب‌سنگ‌ها قابل تولید هستند.

نیترات‌ها از نمونه‌های ماسه بادی و گردوغبار جمع‌آوری شده توسط کنجکاوی و همچنین نمونه‌های حفاری شده از مادستون‌ها، یافت شدند. این نشان می‌دهد که نیترات‌ها در سطح مریخ گسترده بوده و دارای تراکم 1100 بخش به ازای یک میلیون سایت حفاری شده می‌باشند.

ناسا بر این عقیده است که نیترات‌های موجود در خاک مریخ از نظر بیولوژیکی متعلق به این سیاره نبوده، اما به هر حال وجود آنها مهم می‌باشد زیرا حیات چنین مولکول‌هایی بار دیگر نشان می‌دهد که مریخ می‌توانسته در دوران گذشته قابل سکونت بوده باشد .

شماره های تماس
جستجو
به اشتراک بگذارید