چگونه انواع گازها ی خالص را در آزمایشگاه تولید کنیم؟

Tue
فهرست مطالب

چگونه انواع گازها ی خالص را در آزمایشگاه تولید کنیم؟

شما می توانید با استفاده از مواد شیمیایی رایج در آزمایشگاه و وسایل، انواع گازها را تولید نمایید. توجه داشته باشید که بعضی از گازها سمی و قابل اشتعال هستند. حتما سعی شود که عملیات آماده سازی در زیر هود انجام شود.

واکنش

روش

واکنشگر

گاز

Ca(OH)2 + 2NH4Cl → ۲NH3+ CaCl2 + 2H2O

به آرامی مخلوطی از  آمونیوم کلرید و کلسیم هیدروکسید حرارت دهید.

آمونیوم کلراید

کلسیم هیدروکسید

آمونیاک (NH3)

۲HCl + CaCO3 → CO2 +CaCl2 + H2O

اسید هیدروکلریک ۵ مولار را به ۵  -۱۰ گرم پودر سنگ مرمر اضافه کنید.

کلسیم کربنات ( تراشه مرمر) اسیدهیدروکلریک ۵ مولار

کربن دی اکسید (CO2)

۶HCl + 2KMnO4 + 2H+ →۳Cl2 + 2MnO2 + 4H2O + 2K+

با احتیاط قطره قطره اسید هیدروکلریک غلیظ را بر روی مقدار کمی از بلورهای پرمنگنات پتاسیم (در ظرف) اضافه کنید

پتاسیم پرمنگنات غلیظ .

هیدرو کلریک اسید

کلر (Cl2)

۲HCl + Zn → H2 + ZnCl2

اسید هیدروکلریک ۵ مولار را به ۵-  ۱۰ گرم قطعات روی گرانول اضافه کنید..

روی (گرانول)

اسیدهیدروکلریک ۵ مولار

هیدروژن (H2)

۲NaCl + H2SO4 → Na2SO4+ 2HCl

به آرامی اسید سولفوریک به سدیم کلرید جامد اضافه کنید.

سدیم کلراید غلیظ.

اسید سولفوریک

هیدروژن کلراید (HCl)

CH3COONa + NaOH →CH4 + Na2CO3

۱ قسمت سدیم استات با ۳ قسمت نوشابه آهک مخلوط کنید. در لوله آزمایش پیرکس خشک یا فلاسک حرارت داد شود.

سدیم استات (بی آب)

سود و آهک

متان (CH4)

۲NH3 + 3CaOCl2 → N2 + 3H2O + 3CaCl2

تکان دهید ۲۰ گرم هیپوکلرایت کلسیم با ۱۰۰ میلی لیتر آب به مدت چند دقیقه، سپس صاف نموده  و ۱۰میلی لیتر آمونیاک غلیظ  به آن اضافه کنید و مخلوط را حرارت دهید. خیلی با احتیاط رفتارشود! کلرامین و و مواد منفجره نیتروژن و تری کلرید تولید می شود.

آمونیاک، کلسیم، هیپوکلرایت (پودر سفید کننده)

نیتروژن (N2)

۵ O2 + 4 P → P4O10

بشر بزرگی را بر روی فسفر مشتعل قرار دهید، اکسیژن با فسفر ترکیب شده و پنتا اکسید فسفر تشکیل می دهد که با بخارآب هوا تولید اسید فسفریک می کند که بر جداره بشر می نشیند گاز باقی مانده نیتروژن است.

هوا
فسفر مشتعل (و یا آهن حرارت داده شده یا مس)

نیتروژن (N2)

Cu + 4HNO3 → ۲NO2 +Cu(NO3)2 + 2H2O

نیتریک اسید غلیظ را به

 ۵- ۱۰ گرم مس اضافه کنید.

مس

نیتریک اسید ۱۰ مولار

نیتروژن دی اکسید (NO2)

۳Cu + 8HNO3 → ۲NO + 3Cu(NO3)2 + 4H2O

نیتریک اسید ۵ مولار را به ۵ – ۱۰ گرم مس اضافه کنید.

مس

نیتریک اسید ۵ مولار

نیتروژن منواکسید

(NO)

NH4NO3 → N2O + 2H2O

 ۱۰ گرم پودر سدیم نیترات و ۹ گرم آمونیوم سولفات را مخلوط کنید. گرمازاست.

سدیم نیترات

آمونیوم سولفات

نیترواکسید (N2O)

۲H2O2 → ۲H2O + O2

هیدروژن پراکسید را حدود ۵ گرم به دی اکسید منگنز اضافه کنید.

۶٪ هیدروژن پراکسید
دی اکسید منگنز (کاتالیزور)

اکسیژن (O2)

۲KMnO4 → K2MnO4 +MnO2 + O2

حرارت دادن پتاسیم پرمنگنات جامد

پتاسیم پرمنگنات

اکسیژن (O2)

Na2SO3 + 2HCl → SO2 +H2O + 2NaCl

هیدروکلریک اسید رقیق را به ۵ – ۱۰ گرم سدیم سولفیت (یا بی سولفیت) اضافه کنید.

سدیم سولفیت (یا سدیم بی سولفات) ۲مولار هیدروکلریک اسید

سولفورو دی اکسید

 

 

 

 

 

شماره های تماس
جستجو
به اشتراک بگذارید