هیدروژن سبز در اولین ایستگاه هیدروژنیِ دانمارک

سوخت هیدروژن سبز

هیدروژن سبز (GreenHydrogen) برای استفاده در اولین ایستگاه هیدروژنیِ اتوبوس در دانمارک تحویل داده می شود.

 

شرکت تولید کنندۀ الکترولیزر هیدروژن سبز ، ایستگاه اتوبوس های دانمارک را بعنوان اولین ایستگاه هیدروژنیِ اتوبوس های سلول سوختی جهت استفاده از هیدروژن سبز در نظر گرفته است.

توضیحاتی در مورد هیدروژن سبز به این صورت اعلام شده است: ” این ایستگاه که درآلبورگِ دانمارک قرار دارد، از ماه اکتبر 2019 هیدروژنی می شود. این پروژه تحت پشتیبانی برنامۀ 3EMotion (سازگاربامحیط زیست،کارآمد،الکتریکی)، منطقۀ نورجیلند، و شهرداری آلبورگ می باشد که سه اتوبوسِ سلول سوختی را از ون هول (شرکت اتوبوس سازی) برای آزمایش روزانه و طولانی مدت سیستم هیدروژنی اتوبوس های سلول سوختی فراهم نموده است.”

منطقۀ نورجیلند مفهوم ایستگاه سوخت رسانی هیدرولیک مدولار را بر اساس هیدروژن سبز – سمت-H– انتخاب کرده است. زیرا این امر برای ذخیرۀ محدود و اولیه در مطابقت با نیازهای فعلی برای تولید، ذخیره، و تکمیل ظرفیت حدود 100 کیلوگرم هیدروژن در روز (30 کیلوگرم برای هر اتوبوس) مناسب است.

اگر اتوبوس های بیشتری در این منطقه نیاز بود، ایستگاهِ هیدروژن سبز- سمت-H-می تواند بهطورمرتب با افزودنِ مدولار برای افزایش ظرفیت همزمان با افزایشِ اتوبوس ها،ارتقادادهشود.

هیدروژن سبز با مشارکت شرکت Clantech در ایستگاه هیدروژنی اتوبوس تحویل داده می شود.

منبع: GasWorld لینک

Share this post