تبديل مستقيم متان به استيلن و اتيلن در راکتور تخليه الکتريکي کرونا «ارزيابي انرژي»

Thu
تبديل مستقيم متان به استيلن و اتيلن در راکتور تخليه الکتريکي کرونا «ارزيابي انرژي»

تبديل مستقيم متان به استيلن و اتيلن در راکتور تخليه الکتريکي کرونا «ارزيابي انرژي»

تبديل مستقيم متان به استيلن و اتيلن در راکتور تخليه …
گاز متان در دما و فشار اتاق طي يک مرحله در پلاسماي غير تعادلي ايجاد شده در ميدان الکتريکي ولتاژ متناوب 50 هرتز در رآکتوري از جنس کوارتز با قطر خارجي 9 mm به استيلن، اتيلن و گاز سنتز تبديل شد.
 

 

تبديل مستقيم متان به استيلن و اتيلن در راکتور تخليه الکتريکي کرونا «ارزيابي انرژي»

 

 

چکيده : ک باعث مي شود که ضمن کاهش ميزان تبديل متان، محصول بيشتر به سمت توليد استيلن ميل کند و در فشارهاي جزئي بالاي متان در خوراک، بازده انرژي افزايش مي يابد. در نهايت برهم کنش الکترون هاي پر انرژي با گونه هاي مختلف موجود در پلاسماي غيرحرارتي ايجاد شده به تفصيل مورد بحث قرار گفته است.

 

فهرست مطالب
سایر مطالب