برای اولین با در کشور دستگاه متان نگار دیجیتالی توسط دانشجوی مهندسی معدن دانشگاه صنعتی بیرجند ثبت اختراع گردید.

Wed
برای اولین با در کشور دستگاه متان نگار دیجیتالی توسط دانشجوی مهندسی معدن دانشگاه صنعتی بیرجند ثبت اختراع گردید.

برای اولین با در کشور دستگاه متان نگار دیجیتالی توسط دانشجوی مهندسی معدن دانشگاه صنعتی بیرجند ثبت اختراع گردید.

به گزارش اداره روابط عمومی دانشگاه برای اولین بار در کشور دستگاه متان نگار دیجیتالی توسط دانشجوی مهندسی معدن دانشگاه صنعتی بیرجند ثبت اختراع گردید.   دکتر جوانشیر قائم مقام دانشگاه گفت در معادن زغال اگر درصد گاز زغال ( متان) از حد مجاز فراتر رود منجر به خطراتی چون انفجار، آسیب رساندن به معدن کاران می گردد. به همین منظور میزان گاز زغال موجود در هوای معدن بایستی مرتب و پیوسته اندازه گیری شود و در صورتی که درصد گاز متان از حدی فراتر رود خطراتی را بدنبال خواهد داشت. ضمن اینکه از این موارد در کشور خودمان و در کشورهای دیگر داشته ایم. نمونه ساخته شده به شکل حاضر قابلیت اندازه گیری سه پارامتر را به طور یکجا داشته باشد در ایران وجود ندارد و همچنین قبلا اندازه گیری پارامترهای نظیر دما، رطوبت و میزان گاز در دستگاه های ساخته بصورت دستی بوده و به صورت جداگانه انجام می گرفت دکتر جوانشیر افزود : هدف از انجام این پروژه طراحی دستگاهی قابل نصب در معدن می باشد که به طور پیوسته هوای معدن  را مورد آزمایش قرار دهد. و در صورت غیر طبیعی بودن دما یا میزان گاز بوسیله آژیر کارکنان را مطلع سازد و از ایجاد سانحه جلوگیری کند. .  قائم مقام دانشگاه صنعتی اضافه کرد این دستگاه توسط دانشجوی مهندسی معدن آقای محمد رضا همتی وآقای محسن صفری عضو هیات علمی گروه مهندسی معدن به شماره ثبت 78486 اداره کل مالکیت صنعتی ایران ثبت گردید.  

فهرست مطالب
سایر مطالب