شرکت آرین گاز اطلاعات فنی و ایمنی را در مورد مهره ها و شیرهای با استاندارد CGA  جهت اطلاع  مصرف کنندگان ارائه مینماید.     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..      …   CGA Fitting Reference A CGA fitting is the standardized system for the attachment of a compressed gas cylinder to the required regulator or transfer line. Examples of CGA fittings would be CGA-580 for Non-flamable, Non-oxidizing gasses such as Nitrogen, Argon, or Helium. CGA-590 is used for compressed air and CGA-326 is used for Nitrous Oxide. There are approximately a dozen commonly used CGA-fittings, with others used for special purposes