گاز خالص

 

  جهت مصارف خاص مانند مصارف آزمایشگاهی و تحقیقاتی نیاز به گازهایی می باشد که اصطلاحاً گاز خالصنامیده می شوند. برای به دست آوردن گاز خالص طی مراحل مختلف میزان ناخالصی های موجود در گاز مورد نظر را تا حد مورد نیاز کاهش می دهند. این ناخالصی ها می توانند شامل رطوبت,اکسیژن,دی اکسید کربن,منواکسید کربن,هیدروکربنها باشد.    

 


مفاهیم PPb و PPm

 

تعریف ppm:

 

ppm مخفف Part Per Million به معنی واحد در میلیون می باشد. همانطور که درصد جهت تعریف واحد در صد می باشد. ppm یک کمیت بدون واحد است و جهت مشخص کردن میزان بسیار کمی از مواد استفاده می شود. 1ppm = 1/1000000 = 0.000001 = 1 × 10-6 25ppm = 25/1000000 = 0.000025 = 25×10-6  

 

 تعریف ppb:

 

  ppb مخفف Part Per Billion به معنی واحد در میلیارد می باشد. همانطور که درصد جهت تعریف واحد در صد می باشد. ppb یک کمیت بدون واحد است و جهت مشخص کردن میزان بسیار کمی از مواد استفاده می شود. 1ppb = 1/1000000000 = 0.000000001 = 1×10-9 25ppb = 25/1000000000 = 0.000000025 = 25×10-9 جهت مشخص تر شدن این موضوع به اعداد زیر توجه نمایید:    1ppm = 1000 ppb      

 

مفهموم اصطلاح LEL و UEL

 

    در بحث گازسنجی و شناسایی گازهای قابل اشتعال دو اصلاح وجود دارد به نام  Lower Explosion Limit و Upper Explosion Limit که به ترتیب و اختصار LEL و UEL نامیده می شوند. شرط اشتعال برای هر گاز قابل اشتعالی در محیط وجود مقادیر مشخصی از آن گاز در محیط است. که اگر مقدار گاز در محیط کمتر و یا بیشتر از آن باشد امکان اشتعال وجود ندارد زیرا باید مقدار مشخص از این گاز با اکسیژن هوا ترکیب شود تا اشتعال ممکن شود. کمترین مقدار مورد نیاز از هر گاز قابل اشتعال در محیط، برای ایجاد شرایط اشتعال را LEL می گویند که برای هر گاز مقدار مشخص و ثابتی است و به صورت درصدی از حجم هوا بیان می شود. درصورتیکه مقدار گاز قابل اشتعال در محیط کمتر از آن باشد امکان اشتعال وجود نخواهد داشت. به عنوان مثال برای گاز متان مقدار LEL برابر 5 درصد حجم هواست. یعنی اینکه اگر 5 درصد یا بیشتر هوای محیط را گاز متان پر کند شرایط اشتعال گاز متان مهیا شده است و اگر گاز متان موجود در محیط کمتر از 5 درصد حجم هوا باشد، امکان اشتعال وجود نخواهد داشت. بیشترین مقدار مورد نیاز از هر گاز قابل اشتعال در محیط، برای ایجاد شرایط اشتعال را UEL می گویند که برای هر گاز مقدار مشخص و ثابتی است و به صورت درصدی از حجم هوا بیان می شود. درصورتیکه مقدار گاز قابل اشتعال در محیط بیشتر از آن باشد امکان اشتعال وجود نخواهد داشت. به عنوان مثال برای گاز متان مقدار UEL برابر 15 درصد حجم هواست. یعنی اینکه اگر 15 درصد یا کمتر هوای محیط را گاز متان پر کند شرایط اشتعال گاز متان مهیا شده است و اگر گاز متان موجود در محیط بیشتر از 15 درصد حجم هوا باشد، امکان اشتعال وجود نخواهد داشت