سیلندرهای کامپوزیت گاز مایع

محصول Description

ویژگی های فنی سیلندرهای کامپوزیت گاز مایع

درجه فشار تنظیمات استاندارد

فشار سرویس ۲۰ بار ۲۹۴ psi تنظیمات استاندارد

درجخ فشار

فشار سرویس ۲۰ بار ۲۹۴ psi

فشار آزمایشی ۳۰ بار ۴۴۱ psi

فشار پشت سر هم مورد نیاز ۶۰ بار ۸۸۲ psi

فشار پشت سر هم حقیقی ۱۵۰ بار ۲۲۰۰ psi

تنظیمات USA ویژگی های شیر

انواع مختلف شیر برای سرویس های مایع و بر کردن افقی

راه حل تک سوراخ ۰ نقاط بیشرتی برای کاهش نشت بالقوه

محصول Details