معمای مثلث برمودا حل شد

Thu
معمای مثلث برمودا حل شد

معمای مثلث برمودا حل شد

مطالعات انجام گرفته ی جدید در زمینه طبقات مختلف اقیانوسی جهان بخصوص منطقه ای که بنام مثلث برمودا معروف است , شواهدی را مبنی بر وجود انفجارات عظیم گاز متان در گذشته آشکار میسازد . برای سالیان متمادی مردم علت ناپدید شدن کشتی ها و هواپیماهای خود را در این منطقه نیروهای ماورایی موجودات فضایی و نظریاتی از این قبیل میدانستند به همین خاطر آن منطقه به " مثلث شیطانی" معروف شده بود تا اینکه چندی از دانشمندان توجه ما را به دلایلی منطقی جلب کردند.

وجود متان هیدرات حاکی از فورانهای شدید حبابهای متانی است که براحتی کشتیهای غول پیکر را غرق کرده و با نفوذ به جوّ بیرون موجب مکیده شدن هواپیماها به داخل میشد…….

هر کشتی که در این مثلث بواسطه حبابهای متان گرفتار شود بلافاصله خاصیت سبکی و شناور بودن خود را از دست میدهد و  به ته دریا کشیده میشود. اگر حبابها به اندازه کافی بزرگ بوده و از چگالی مناسب برخوردار باشند میتوانند هواپیماها را به خارج از جو بفرستند اما چرا هواپیماها به داخل کشیده میشوند؟ زیرا هواپیماها موتور خود را که بخاطر سوختن در حجم عظیمی از متان از  دست داده اند براحتی سقوط میکنند و به سرنوشت کشتیها دچار میشود.

فهرست مطالب
سایر مطالب